Dzisiaj jest:  31 Marca 2023   Imieniny: Balbiny, Kamila
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5131680
gości
 
  
Działanie 2.1 - Gospodarka wodno - ściekowa

LOGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

          W dniu 16.09.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa  Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Sławno o dofinansowanie Projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (działanie 2.1: Gospodarka wodno-ściekowa)”.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 27 702 765,00 PLN, słownie  dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy.

Kwota dofinansowania stanowi 56,56% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

Wartość kosztorysowa całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu wynosi: 48 981 119,54 PLN, słownie czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze.

w dniu 25 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisano drugi aneks  do umowy o dofinansowanie. Przedmiotem zmian była zmniejszona wartość zadania po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego. Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 33 214 095,06 PLN z czego kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 27 206 137,16 PLN.  Dofinansowania z EFRR stanowi 56,56 % - 15 387 791,18 PLN.

logo
Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi udzielił dofinansowania inwestycji w formie dotacji w wysokości 7 737 425,00 PLN.


podpisanie umowy RPO WŁ

Na zdjęciu w trakcie przekazania umowy, od lewej:

    * Mirosława Śmigiel - Skarbnik Gminy Sławno
    * Zofia Koeppe - Zastępca Dyrektora Departamentu RPO
    * Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego
    * Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
    * Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno

       W dniu 14 kwietnia 2010 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. 27 maja 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert i w dniu 20.07.2010 r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy - Tadeusza Wojciechowskiego a firmą „Binstal” z siedzibą w Tomaszowie Maz. reprezentowaną przez Właściciela Firmy Panią Bożenę Tchórz. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn. „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów".

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła - 59 756 965,85 PLN. W wyniku przetargu nieograniczonego do którego przystąpiło 11 oferentów, wygrała firma która zrealizuje zadanie za kwotę 31.999.998,21 PLN. Łączna kwota wszystkich działań w projekcie wynosi 33 214 095,06 PLN. Zakończenie inwestycji nastąpi w czwartym kwartale 2011 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montaż finansowy zadania
„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów
(działanie 2.1: Gospodarka wodno-ściekowa)”

  • WARTOŚĆ CAŁKOWITA             33 214 095,06 PLN
  • DOFINANSOWANIE EFRR            15 387 791,18 PLN
  • DOFINANSOWANIE WFOŚIGW      7 737 425,00 PLN
  • WKŁAD WŁASNY                      10 088 878,88 PLN

  • PROJEKT ZINTEGROWANY

  • wartość projektu zintegrowanego              39 538 903 PLN
  • dofinansowanie z EFRR                                 20 352 265 PLN
  • dofinansowanie z WFOŚiGW                           7 737 425 PLN
  • wkład własny JST                                         11 449 213 PLN                               
----------------------------------------------------------------------------------------------

podpisanie umowy
Roboty budowlane będące przedmiotem umowy, obejmują wybudowanie kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach: Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Kamień, Kunice, Tomaszówek, Wincentynów, Bratków, Grudzeń Las, Olszewice, Unewel, Antoninów, Ostrożna, Wygnanów, Sławno, Sławno Kolonia wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trojanów o przepustowości 1100 m3/ dobę. W ramach projektu powstanie 71.123,99 mb sieci kanalizacyjnej, 916 szt. przyłączy do posesji o łącznej długości - 23 568,80 mb. Razem sieć i przyłącza wynoszą - 94.692,79 mb.

RPO WŁ

RPO WŁ

RPO WŁ

RPO WŁ

RPO
RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

RPO

Trojanów

Trojanów

Trojanów
Trojanów

Trojanów

Trojanów

Fundusze Europejskie
 dla rozwoju regionu łódzkiego
 
Załączniki
 Prezentacja
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia