Dzisiaj jest:  01 Kwietnia 2023   Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny
     
polski   english   deutsch  
Strona Główna
O gminie
Władze
Dzienniki Urzędowe
Inwestycje gminy
Kalendarz imprez 2014
Kontakt
Linki
Druki do pobrania
Oświata
Kultura
Przedszkola
GOPS
Galeria
Gminna Spółka Wodna
Organizacje pozarządowe
Sport
Parafie
Patronat Wójta Gminy
Rejestry
Video
Zdjęcia lotnicze
Polskie Solnhofen
Komunikaty i Ogłoszenia
Gospodarka odpadami
 
 
Stronę odwiedziło
5131696
gości
 
  
Działanie 1.1 - Drogi
logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


          W dniu 24.03.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa  Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Sławno o dofinansowanie Projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (działanie 1.1: Drogi)”.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 2 972 235,00 PLN. Kwota dofinansowania stanowi 25 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych. Wartość kosztorysowa całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu wynosi: 11 887 968,96 PLN.

W dniu 25 listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisano pierwszy aneks do umowy o dofinansowanie. Przedmiotem zmian było zwiększenie dofinansowania do 28 % kosztów kwalifikowanych projektu.

w dniu 22 lipca 2011 r. podpisano kolejny aneks do umowy zwiększający poziom dofinansowania projektu do 50,89 % kosztów kwalifikowanych.  


W dniu 29 grudnia 2011 r. podpisano ostatni aneks do umowy o dofinansowanie przedmiotem którego było zwiększenie poziomu dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

 Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 6 143 324,11 PLN

 z czego 4 964 473,80 PLN pochodzi z EFRR.

    PROJEKT ZINTEGROWANY

  • wartość projektu zintegrowanego         39 538 903 PLN
  • dofinansowanie z EFRR                            20 352 265 PLN
  • dofinansowanie z WFOŚiGW                      7 737 425 PLN
  • wkład własny JST                                    11 449 213 PLN

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi Sławno - Kozenin 2,396 mb oraz rozbudowa drogi Grudzeń Kolonia - stacja kolejowa Bratków 4 714,26 mb. Łącznie w ramach projektu przebudowanych i rozbudowanych zostanie 7,11 km., wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej 925,75 m2 - chodniki oraz na zjazdach 1029,50 m2.

--------------------------------------------------------------------
Odcinek Sławno - Kozenin 2 396,00 mb

Droga prowadzi przez tereny równinne, rolnicze, częściowo zabudowane. W ramach projektu wykonane zostanie poszerzenie jezdni, wyrównanie i korekta rowów przydrożnych, przebudowa i wykonanie zjazdów gospodarczych wraz z ułożeniem przepustu i ścianek czołowych, uzupełnienie rur osłonowych na kablu telefonicznym, oczyszczenie istniejących przepustów, profilowanie i utwardzanie poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego.

RPO WŁ

droga Kozenin - Sławno


DROGA Kozenin - Sławno

droga Kozenin - Sławno

droga Kozenin

droga Kozenin

W dniu 25.11.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.  Przebudowa  drogi  gminnej  Kozenin – Sławno  na  odcinku  2.396, 00  mb od drogi krajowej nr 12 w miejscowości Kozenin do miejscowości Sławno. Roboty o wartości 1.899.671,53 zł zrealizowało PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.  Zakres robót obejmował:
 - wykonanie poszerzenia jezdni
- wyrównanie istniejącej nawierzchni- wykonanie warstwy wiążącej
- wykonanie warstwy ścieralnej
- wykonanie przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi
- wykonanie i korekta rowów przydrożnych
- przebudowa i wykonanie zjazdów gospodarczych wraz z ułożeniem przepustów i ścianek czołowych
- uzupełnienie rur osłonowych na kablu telefonicznym
- oczyszczenie istniejących przepustów- profilowanie i utwardzenie poboczy
- wykonanie oznakowania pionowego.

droga Kozenin

droga Kozenin

droga Kozenin

droga Kozenindroga Kozenin - Sławno

droga Kozenin - Sławno

droga Kozenin - Sławno

droga Kozenin - Sławno

droga kozenin

droga kozenin

droga kozenin
droga kozenin
droga kozenin
Odcinek Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las
– przejazd kolejowy Bratków

W dniu 15.02.2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Pana Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26 – 434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107351 E i Nr 107360 E Grudzeń Kolonia – Grudzeń Las – przejazd kolejowy Bratków. Roboty na odcinku 4 714, 26 mb Wykonawca zrealizuje za kwotę 3.980.562, 26 zł brutto. Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 30.09.2011 r.Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni: CANEA Inżynieria i Komputery z Kielc.

podpisanie umowy

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa SŁAWNO poprzez modernizacje dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów (Działanie 1.1: Drogi)”.Poniżej zdjęcia z budowy.
.Zakres rzeczowy rozbudowywanej drogi na odcinku 4 714, 26 mb:
1. Odcinek Grudzeń Las – przez miejscowość
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją
- inne roboty
2. Odcinek Grudzeń Kolonia do przejazdu kolejowego Bratków (bez miejscowości odcinek powyżej)
- roboty przygotowawcze
- jezdnia
- pobocza
- zjazdy
- rowy
- przepusty
- zabezpieczenie kabla linii energetycznej.

droga Grudzeń

droga Grudzeń

Prace przy budowie drogi Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków. Roboty związane z wykonaniem podbudowy na w/w odcinku pod nawierzchnię asfaltową.

Zdjęcia zostały wykonane 01.04.2011 r.

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń Las

droga Grudzeń Lasdroga Grudzeń Las

droga Grudzeń Las

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń


droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga Grudzeń

droga GrudzeńFundusze Europejskie
dla rozwoju regionu łódzkiego 
Załączniki
 Prezentacja
Powrót  Drukuj  
 
 
 
 
URZĄD GMINY W SŁAWNIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
Copyright CONCEPT Intermedia
CMS S@M CONCEPT Intermedia